Ring på: +45 47 31 46 00

Møbler, inventar og indretning til professionelle

Vejen mod en Bedre Fremtid

 

Hos Lobo Contract går vi op i bæredygtighed og undersøger derfor selvfølgelig om det træ, vores leverandører bruger i deres produktion er certificeret.

Vores produkter er enten FSC, PEFC certificeret eller bliver produceret under en BSCI Code of Conduct.

Bæredygtige Møbler: Bevarelse af Skove gennem FSC og PEFC Certificering

I en tid, hvor bæredygtighed er blevet en central bekymring, har møbelindustrien taget skridt i retning af at skabe produkter, der ikke kun er æstetisk tiltalende, men også tager hensyn til miljøet og fremtidige generationers behov. Bæredygtige møbler handler om at vælge materialer og produktionsmetoder, der minimerer miljøpåvirkningen og beskytter vores skove. To centrale certificeringsordninger, FSC og PEFC, spiller en afgørende rolle i at opnå dette mål.

FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er internationale organisationer, der arbejder for at fremme ansvarlig skovforvaltning og bæredygtig udnyttelse af skovressourcer. Når det kommer til møbler, spiller disse certificeringer en afgørende rolle i at sikre, at træmaterialer kommer fra bæredygtigt forvaltede skove.

FSC-certificeringen sikrer, at træet til møbler kommer fra skove, der er forvaltet på en måde, der tager hensyn til biodiversitet, lokale samfund og økosystemets sundhed. FSC-mærket på møbler betyder, at træet er sporet fra skoven til det færdige produkt, og at det er blevet høstet og behandlet på en måde, der respekterer strenge bæredygtighedsstandarder.

PEFC-certificeringen fungerer på en lignende måde og sikrer, at træmaterialer i møbler stammer fra skove, der er forvaltet i overensstemmelse med bæredygtige principper. PEFC-mærket er et tegn på, at skoven er blevet overvåget og vurderet for at sikre, at dens økosystemer og samfundsinteresser er blevet beskyttet.

Valget af møbler med FSC eller PEFC certificering er en handling, der bidrager til at bevare vores skove og miljøet. Det sender også et signal til producenterne om, at der er en efterspørgsel efter bæredygtige produkter, hvilket kan stimulere til yderligere udvikling af grønne produktionsmetoder.

Bæredygtige møbler er ikke kun en investering i kvalitet og æstetik, men også en investering i vores planet og dens fremtid. Ved at vælge møbler, der er produceret med omtanke for miljøet gennem certificerede skovforvaltningsordninger som FSC og PEFC, kan vi alle spille en rolle i at bevare vores naturressourcer og skabe en mere bæredygtig verden for kommende generationer.

 

BSCI (Business Social Compliance Initiative) – En Vejledning mod Etisk Forretningsadfærd

BSCI’s “Code of Conduct” er en værdifuld rettesnor, der stræber efter at sikre etisk forretningsadfærd og socialt ansvar inden for leverandørkæden. Dette initiativ har til formål at forbedre arbejdsforholdene og beskytte arbejdstagernes rettigheder på globalt plan. Gennem en omfattende liste af krav og standarder søger BSCI at fremme retfærdige og sikre arbejdsforhold samt at bidrage til bæredygtig udvikling.

“Code of Conduct” fra BSCI er baseret på grundlæggende principper og værdier inden for arbejdsmarkedet og menneskerettighederne. Dette omfatter retten til frihed for tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimination, samt beskyttelse af arbejdstagernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt. Derudover fokuserer BSCI på at sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt rimelige arbejdstider og lønninger.

En væsentlig del af BSCI’s tilgang er at arbejde sammen med leverandører og producenter for at implementere disse standarder. Dette opnås gennem audits og evalueringer, hvor leverandørernes overholdelse af “Code of Conduct” vurderes. Hvis der identificeres mangler, opfordres leverandørerne til at tage skridt mod at rette op på dem og forbedre deres praksis.

Det ultimative mål med BSCI’s “Code of Conduct” er at skabe en positiv forandring i globale forsyningskæder. Ved at sikre, at arbejdstageres rettigheder respekteres, og at arbejdsforholdene forbedres, kan BSCI bidrage til en mere retfærdig og bæredygtig fremtid inden for handel og produktion.

Virksomheder, der deltager i BSCI, viser deres engagement i at drive forretning på en ansvarlig måde. Gennem opretholdelsen af ​​”Code of Conduct” fremhæver de deres beslutning om at tage et skridt fremad mod et mere etisk forretningsmiljø, hvor både arbejdstagere og producenter nyder godt af rimelige betingelser og respekt for deres rettigheder.

BSCI’s “Code of Conduct” er således ikke kun en vejledning, men også en handling, der fremmer forandringer på tværs af grænser og kulturer. Det tjener som et vigtigt skridt mod at opnå en mere retfærdig og bæredygtig global handel og produktion.

REACH COMPLIANCE

Når det kommer til meget af det betræk vi bruger – primært vores kunstskind –  undersøger vi hos vores leverandører om de lever op til bl.a. REACH. Og pt. har vi fået tilbagemeldinger fra nogen, men ikke alle.

REACH-certificeringen er en central godkendelse inden for kemikalier og stoffer på det europæiske marked. Forkortelsen står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Registrering, Vurdering, Autorisation og Begrænsning af Kemikalier). Det er en lovgivning, der blev indført af EU for at sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod risici ved brug af kemikalier.

Registrering af kemikalier er et af hovedelementerne i REACH. Producenter og importører af kemikalier skal registrere dem hos European Chemicals Agency (ECHA) for at kunne markedsføre eller anvende dem i EU-landene. Denne proces indebærer at indsamle og indsende omfattende oplysninger om hvert stof, herunder dets farlige egenskaber og mulige risici for mennesker og miljø.

Efter registrering vurderer myndighederne de indsendte oplysninger for at fastslå, om et stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Hvis det vurderes som farligt, kan der træffes foranstaltninger for at begrænse eller forbyde dets anvendelse.

Autorisation er en anden vigtig del af REACH. Det indebærer, at virksomheder skal have specifik tilladelse til at anvende visse farlige stoffer, der er opført på kandidatlisten over særligt bekymrende stoffer. Dette skubber virksomheder til at søge mere sikre alternativer og reducere brugen af farlige kemikalier.

REACH-certificeringen er afgørende for virksomheder, der opererer på det europæiske marked og ønsker at overholde lovgivningen om kemikalier og stoffers sikkerhed. Det er ikke blot en juridisk forpligtelse, men også en fordel for virksomheder, der ønsker at fremvise deres engagement i at beskytte sundhed og miljø.

Ved at sikre, at kemikalier og stoffer overholder REACH-reglerne, bidrager virksomheder til at skabe et sikrere og mere bæredygtigt miljø for både forbrugere og miljøet som helhed. Det er en vigtig del af den globale bestræbelse på at minimere risiciene ved kemikalier og skabe en mere ansvarlig anvendelse af dem.

—ooOoo—

Bæredygtighed er blevet et nøglebegreb i vores moderne verden, da vi erkender vigtigheden af at tage ansvar for vores handlinger og deres påvirkning på planeten. Bæredygtighed handler om at opfylde nutidens behov uden at gå på kompromis med kommende generationers muligheder for at opfylde deres egne behov.

På miljøfronten handler bæredygtighed om at mindske vores negative påvirkning af jorden, luften og vandet. Dette kan omfatte reduktion af udledningen af drivhusgasser, beskyttelse af biodiversitet og bevarelse af naturlige ressourcer som vand og skove. Ved at tænke på, hvordan vores handlinger påvirker økosystemerne og klimaet, kan vi træffe valg, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

I en social sammenhæng handler bæredygtighed om at skabe lige muligheder for alle. Det indebærer at fremme retfærdighed, inklusion og respekt for forskellige kulturer og samfundslag. Det er også vigtigt at sikre anstændige arbejdsforhold, sundhed og uddannelse for alle, samtidig med at vi respekterer menneskerettighederne.

Økonomisk bæredygtighed indebærer at skabe økonomiske systemer, der er stabile på lang sigt. Det handler om at skabe en balance mellem vækst, fordeling af ressourcer og beskyttelse af miljøet. Dette kan involvere fremme af cirkulær økonomi, hvor ressourcer genanvendes og spild minimeres.

Bæredygtighed kræver en fælles indsats. Virksomheder, regeringer, samfund og enkeltpersoner spiller alle en rolle i at opnå en mere bæredygtig fremtid. Dette kan omfatte valg som at vælge genanvendelige produkter, reducere energiforbruget, støtte grønne teknologier og deltage i lokale initiativer.

Alt i alt handler bæredygtighed om at tænke på helheden og konsekvenserne af vores handlinger. Det handler om at skabe balance mellem miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer for at sikre, at vi efterlader en verden, der er rig på muligheder for kommende generationer.