Ring på: +45 47 31 46 00

Møbler, inventar og indretning til professionelle

Handelsbetingelser ved køb på webshop

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra www.lobo-contract.dk.

Betingelserne gælder i alle tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler imellem dig som køber og www.lobo-contract.dk.

Generelle oplysninger

Firmaoplysninger

Lobo Contract Aps

CVR: 34626650

Tlf. 4731 4600

Mail: lobo@lobo-contract.dk

Bank: Danske Bank 

reg.: 3430 – kontonr.: 11149065 

Firmaadresse 

Lobo Contract APS

Elsenbakken 29

3600 Frederikssund

Danmark

Lager

Lobo Contract APS

Elsenbakken 29

3600 Frederikssund

Danmark

Omkring handler hos os

Alle kontrakter indgås på dansk.

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år. Børn og unge under 18 må således have en myndig person til at forestå handlen.

Der tages forbehold for, at farven på møblerne kan fravige en smule i forhold til farverne vist på www.lobo-contract.dk .

Bestilling

1. Find den eller de ønskede varer og kom dem i indkøbsvognen ved at klikke på “læg i vogn”.
2. Gå til indkøbsvognen (du kan her slette varer eller ændre på antallet, husk at opdatere for at se ændring på pris)
3. Tast “gå til kassen” – her kan du udfylde alle informationer.
4. Tast “gå til betaling” – indtast betalingsoplysninger og godkend.

Systemet sender dig straks en kvittering på den e-mail du har opgivet under kundeoplysninger.
Når din bestilling er ekspederet, får du en mail hvor vi bekræfter ordren.

Betaling

www.lobo-contract.dk modtager betaling på:

Betalingskort:

– DANKORT
– VISA DANKORT
– MASTERCARD

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

Alternative betalingsmåder:
– MobilePay
 

Alle beløb på www.lobo-contract.dk er angivet i danske kroner excl. Moms og fragt.
Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

http://www.lobo-contract.dk/ krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering – risikoovergang

Levering kan ske i Danmark.

Levering af møblerne vil normalt ske indenfor 2-5 hverdage fra din bestilling.

Levering koster kr. 395,- excl. moms. For levering til ikke brofaste øer i Danmark, skal der forespørges om fragtpris.

Du kan vælge mellem følgende leveringsmuligheder: 

  • 1/4 palle
  • 1/2 palle
  • 1 euro palle 120×80
  • 1 industripalle 120×120

Levering af salgsgenstanden sker medmindre andet er aftalt ab lager ved Lobo Contract ApS’s adresse i Frederikssund. 

Køber kan afhente salgsgenstanden senest 3 hverdage efter, at Lobo Contract ApS har meddelt, at salgsgenstanden er klar til levering. 

Forestår Lobo Contract ApS transporten af salgsgenstanden, sker udlevering på købers adresse eller en af køber anvist adresse. Levering sker til kantsten på den aftalte adresse, medmindre  andet  er  aftalt  eller  tilbydes  af  den  valgte  fragtfører.  Risikoen  for  salgsgenstandens hændelige skader overgår til køber ved Lobo Contract ApS’ overgivelse af salgsgenstanden til fragtføreren.  

Anmoder køber om, at aflevering af salgsgenstanden kan ske uden købers tilstedeværelse 

eller levering til andre end køber selv, sker udlevering af salgsgenstanden alene på købers ansvar. 

Køber opkræves samtlige omkostninger ved transport, herunder eventuelle ekstra omkostninger,  som  følgende  af  købers  manglende  overholdelse  af  leveringsvilkårene,  eksempelvis manglende fremmøde ved fragtførerens ankomst. 

Køber skal ved modtagelse af salgsgenstanden over for fragtføreren reklamere over eventuelle transportskader  og  sikre,  at  dette  påføres  fragtbrevet.  Køber  kan  ikke  efterfølgende overfor Lobo Contract ApS reklamere over mangler, der kunne være opstået under transporten. Lobo Contract ApS er ikke ansvarlig for transportskader.

Leveringstid angivet af Lobo Contract ApS er alene et estimat, medmindre andet eksplicit er anført i ordrebekræftelsen. 

Levering af lagervarer inden for 5 hverdage efter den anførte leveringstid er rettidig levering.   

Reklamerer  køber  over  forsinkelse  med  leveringen,  og  kan  Lobo Contract ApS  ikke  garantere levering inden for rimelig tid, er køber berettiget til at ophæve købsaftalen jf. dog punkt ‘Force Majure’. Sker levering successivt, kan køber kun ophæve købsaftalen for så vidt angår den forsinkede levering.  

Viser  det  sig  efter  købsaftalens  indgåelse,  at  Lobo Contract ApS  ikke  har  salgsgenstanden på lager, meddeles køber dette hurtigst muligt. Køber er i dette tilfælde berettiget til, at ophæve købsaftalen, såfremt Lobo Contract ApS ikke kan levere inden for en af køber fastsat rimelig tid.  

Køber kan ikke kræve nedslag i købsprisen som følge af forsinkelse.

Force Majure

Skyldes manglende levering force majeure, kan køber ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Lobo Contract ApS. 

Under force majeure henhører enhver leveringshindring, som Lobo Contract ApS på aftaletidspunktet ikke med rimelighed kunne forudse og forvente for den pågældende leverance, herunder – men ikke udelukkende – leverandørsvigt, vareknaphed, arbejdsnedlæggelse, blokader, forbud mod import eller eksport, valutarestriktioner,  toldrestriktioner  og  barrierer,  naturkatastrofer,  transporthindring,  IT-nedbrud.  

Lobo Contract ApS kan påberåbe sig force majeure, hvis udgiften til alternativ leverance inklusiv eventuel alternativ leveringsform overstiger den aftalte købesum. 

Reklamerer køber over forsinkelse, skal Lobo Contract ApS inden 5 hverdage efter reklamationen meddele køber, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure. 

Har Lobo Contract ApS ikke leveret salgsgenstanden senest 1 måned efter modtagelse af købers reklamation, kan køber træde tilbage fra købsaftalen. Træder køber tilbage fra købsaftalen kan køber ikke rette noget krav mod Lobo Contract ApS, bortset fra tilbagebetaling af en eventuelt forudbetalt købesum. 

Fortrydelsesret 

Kunder, der fortryder at have købt en vare på www.lobo-contract.dk’s webshop skal give virksomheden besked om sin fortrydelse inden 14 dage fra levering. Kunden skal returnere varen senest 14 dage efter, der er givet besked til virksomheden om fortrydelse.

Kunden bærer risikoen for varens værdiforringelse, fx som følge af skader eller brug i den periode, kunden har den i sin varetægt. Kunden skal derfor erstatte en eventuel værdiforringelse over for virksomheden, hvis varen skal sendes retur.

Afviser køber at modtage salgsgenstanden, herunder afstår fra at afhente salgsgenstanden hos fragtfører eller dennes depot, og returneres salgsgenstanden til Lobo Contract ApS, har Lobo Contract ApS fuld råderet over salgsgenstanden. Afvisning af salgsgenstanden er væsentlig misligholdelse og berettiger Lobo Contract ApS til at  gennemføre dækningssalg og kræve erstatning, herunder erstatning for transportudgifter samt tabt  indtjening. Lobo Contract ApS kan påberåbe sig samme rettigheder ved købers undladelse af at afhente salgsgenstanden på Lobo Contract ApS’ adresse.

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Tilbagebetaling af købsbeløbet 

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer betalinger modtaget fra dig, excl. leveringsomkostninger senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget varen retur.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Varen sendes til:

Lobo Contract APS

Elsenbakken 29

3600 Frederikssund

Danmark

Bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at aflevere varen personligt hos os.

Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb. Lobo Contract Aps yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

NB. Alle varer er produceret med henblik på brug i HORECA segmentet til professionelt brug.

Reklamation  for  mangler  skal  være  Lobo Contract ApS  i  hænde  senest  5  hverdage  efter  levering. Reklamation skal ske skriftligt og angive hvilke konkrete forhold ved salgsgenstanden, der udgør en mangel. Reklamation  modtaget  senere  er  ikke  rettidig  uanset,  at  køber  faktuelt  ikke  havde  opdaget manglen eller, at reklamationsskrivelsen blev forsinket under forsendelsen.  Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning, afslag i prisen eller ophævelse af aftalen. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage.

I de få tilfælde, hvor der måtte opstå en reklamation, tilstræber vi at yde en så hurtig, fair og effektiv behandling som overhovedet muligt.

Varen sendes til: 

Lobo Contract APS

Elsenbakken 29

3600 Frederikssund

Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. 

Refusion ved reklamation

I tilfælde af aftalte dekorter eller returnerede varer, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Lobo Contract Aps har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.

Klageadgang 

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på mail lobo@lobo-contract.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr  

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Lobo Contract APS

Elsenbakken 29

3600 Frederikssund

Danmark
Tlf:  47314600
E-mail: lobo@lobo-contract.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________   

Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________   

Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Persondatapolitik:

1. Generelt
1.1. Denne persondatapolitik beskriver hvordan Lobo-Contract.dk indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig.

1.2 Politikken er gældende for de oplysninger, som du afgiver til os på www.Lobo-Contract.dk, i forbindelse med et køb hos Lobo-Contract.dk, retter henvendelse til vores kundeservice, samt for de oplysninger vi indsamler når du besøger vores hjemmeside.

1.3. Hos Lobo-Contract.dk er Bo Christesen, Lobo-Contract.dk, databeskyttelsesrådgiver, samt den dataansvarlige.
Henvendelser vedrørende persondata og persondatapolitikkken, rettes til:

Lobo-Contract.dk
Elsenbakken 29
3600 Frederikssund

Telefon: 47314600
Mail: lobo@Lobo-Contract.dk

2. Formål med indsamling af data og juridisk hjemmel hertil

2.1. Når du besøger Lobo-Contract.dk, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger dette data til statistik og adfærdsmønstre på Lobo-Contract.dk, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens funktionalitet. 

2.2. Derudover indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies i forbindelse med dit besøg. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies, i vores afsnit om cookies

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.3. Formålet med disse opsamlinger af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse på Lobo-Contract.dk, med relevante tilbud og indhold. Desuden anvendes denne type oplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via remarketing gennem Google Adwords. Denne markedsføring aktiveres ved besøg og ordreafgivelse på Lobo-Contract.dk. Remarketing vises på Instagram, Facebook og i internetbrowsere, gennem Google Display-annoncer.
Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

2.4. Når du foretager et køb på Lobo-Contract.dk, indsamler vi oplysninger som du selv angiver:

• Navn

• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Leveringsmetode
• Betalingsinformation
• Information om købte produkter

Formålet med denne indsamling er, at kunne levere din ordre efter dine ønsker, og i tilfælde af at der er behov for det, kunne kontakte dig med information omkring din ordre. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger af hensyn til opfyldelse af den aftale, som vi indgår med dig, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

2.5. Vi anvender oplysninger til at overholde de juridiske forpligtelser vi har som selskab i forbindelse med regnskabsaflæggelse, samt til at forhindre misbrug og svig.

Vi indsamler og behandler oplysninger omfattet af disse juridiske forpligtelser i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c-d, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1

3. Videregivelse af data til tredjepart

3.1. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik. Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og ordrenummer er persondata, som videregives til den transportør, der forestår leveringen af din ordre. Vi anvender Freja Transport som transportører.

Der er dog visse omstændigheder hvor vi påberåber os retten til, i henhold til lovgivningen, at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være oplysninger til politiet, skat mv. i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

3.2. Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på Lobo-Contract.dk. Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere.

Efter et køb på Lobo-Contract.dk, vil du modtage en invitation fra Trustpilot, som udsendes på vores vegne, til at anmelde dit køb. Det er helt op til dig, om du vil oprette en anmeldelse.

3.3. Af vores samarbejdspartnere, er nogle etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU persondataforordningens artikel 45. I det omfang vi bruger andre samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

3.4. I tilfælde af en evt. overtagelse af virksomheden eller deltvist frasalg, vil videregivelse af personoplysninger blive håndteret efter gældende lovgivning, omkring behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

4. Dine rettigheder

4.1. Som kunde har du ret til at få indsigt i hvilke oplysninger Lobo-Contract.dk har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender disse data.

4.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til lobo@Lobo-Contract.dk. 

4.3. Hvis du skulle opdage, at Lobo-Contract.dk har urigtige oplysninger omkring dig, så har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. Hvis du opdager dette, så vil vi bede dig rette henvendelse til os på lobo@Lobo-Contract.dk 

4.4. I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det). Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes til rette henvendelse til os via e-mail på; lobo@Lobo-Contract.dk

4.5. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte os via e-mail; lobo@Lobo-Contract.dk

4.6. Du har ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor eller henvende dig til vores kundeservice

4.7. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Det kan gøres ved at skrive til os på lobo@Lobo-Contract.dk

Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen 

4.8. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via lobo@Lobo-Contract.dk. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

5. Sletning af persondata fra Lobo-Contract.dks side

5.1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyheds- og tilbudsmails slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage og vi ikke har anden hjemmel til fortsat behandling af dine data.

5.2. Oplysninger indsamlet ved ordreafgivelse, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversigt over bestilte varer, opbevares i minimum 5 år.

5.3. Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på / brug af www.Lobo-Contract.dk slettes automatisk efter 50 måneder.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

6. Sikkerhed

6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Ændringer og seneste opdatering

7.1. Såfremt vi ændrer i vores persondatapolitik vil vi orientere dig via en af de kommunikationskanaler du har valgt. Derudover vil du også altid kunne se den gældende persondatapolitik på Lobo-Contract.dk