Indretning, møbler og inventar til professionelle                             

Salgs- og Leveringsbetingelser ved køb udenfor webshoppen

Generelt
1.1 Enhver leverance mellem køber og Lobo Contract ApS finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

Tilbud
2.1 Skriftlige tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder, hvis ikke en accept er Lobo Contract ApS i hænde inden 30 dage fra tilbudets dato.
2.2 Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.
2.3 Tilbud, der er fremsendt til køber, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

 

Priser
3.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive 25% moms.
3.2 Alle udgifter i forbindelse med indførelse og fortoldning påhviler kunden.
3.3 Priser er vejledende, og der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 

Bestilling af varer
4.1 Bestilling af varer kan afgives pr. telefon, fax eller mail. BEMÆRK, at alle henvendelser (bestillinger) betragtes som forespørgsler, indtil ordren er bekræftet.

 

Kreditvurdering
5.1 Som ny kunde hos Lobo Contract ApS, indhentes kreditoplysninger om køber hos kreditoplysningsbureau (KOB og RKI).

 

Levering af vareprøver
6.1 Ved levering af vareprøver bliver køber faktureret for den fulde pris samt fragt. Vælger køber at beholde varen og bestille yderligere varer, krediteres køber 50% af vareprøvens pris, dog betaler køber stadig for fragten.
6.2 Hvis køber vælger at tilbagelevere en vareprøve, krediteres køber det fulde beløb for varen ex. fragtomkostninger, såfremt varen tilbageleveres i hel stand og uden beskadigelse i øvrigt.

 

Levering og forsinkelse
7.1 Levering sker ab lager, med mindre andet er aftalt. Levering sker på den aftalte adresse, så tæt på modtagers indgang som muligt eller til plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Lobo Contract ApS vælger transportmiddel og transportvej.
7.2 Køber har også mulighed for selv at afhente sine varer på Lobo Contract ApS’ lager. Dette skal aftales direkte med Lobo Contract ApS.
7.3 Levering til køber sker for købers regning og risiko.
7.4 Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Lobo Contract ApS er forhindret i levering på grund af arbejdskonflikt, forsinkelse af transport fra leverandør eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes levering med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.5 Lobo Contract ApS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
7.6 Såfremt forsendelsen – uanset årsagen – ikke kan afleveres, tages godset med retur til fragtcenter/-terminal. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen.Eventuel genkørsel, returnering eller videreforsendelse debiteres køber. 

 

Emballage
8.1 Lobo Contract ApS leverer i en sådan emballage, som, under hensyn til transporten til leveringsstedet, kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen.

 

Betaling og ejendomsforhold
9.1 Ved bestilling erlægges 30% af det samlede fakturerede beløb. Restbeløbet indbetales inden levering af ordren eller efter nærmere atale. Indbetalingen skal være Lobo Contract ApS i hænde inden afsendelse eller bekræftes af bank eller anden myndighed, medmindre der er truffet skriftlig aftale om kredit.
9.2 Betaler køber ikke rettidigt, er Lobo Contract ApS berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker. Rentesatsen kan, når som helst, med bindende virkning for køber, ændres af Lobo Contract ApS, hvilket vil fremgå af Lobo Contract ApS’ kontoudtog til køber. Lobo Contract ApS forbeholder sig retten til at opkræve rykkergebyr ved for sen indbetaling.
9.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod Lobo Contract ApS fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.
9.4 Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
9.5 Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger Lobo Contract ApS til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
9.6 Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til incasso uden yderligere varsel.
9.7 Lobo Contract ApS har ejendomsret over de leverede varer indtil det fulde forfaldne beløb er indbetalt. Ved misligholdelse af de aftalte betalingsvilkår, er Lobo Contract ApS berettiget til at afhente de leverede varer, og videresælge disse.

 

Mangler
10.1 Køber skal straks, når varen er modtaget på leveringsadressen, foretage fornøden undersøgelse af denne.
10.2 Hvis køber vil påberåbe sig mangel, skal køber, straks og senest 8 dage efter manglen er opdaget, give Lobo Contract ApS skriftlig meddelelse herom samt en beskrivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget en manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
10.3 Hvis leverancen angår varer af samme slags, vil afhjælpning eller ombytning kun ske for så vidt angår sådanne dele af leverancen, som af køber dokumenteres at være mangelfulde.
10.4 Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand.
10.5 I de tilfælde, hvor køberen har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer ex. fragtomkostninger.

 

Returvarer
11.1 Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med Lobo Contract ApS.
11.2 Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand.
11.3 Varer, der er specielt hjemtaget til køber, modtages ikke retur.

 


Ansvarsbegrænsning
12.1 Et erstatningskrav over for Lobo Contract ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
12.2 Lobo Contract ApS hæfter ikke for drifts- og avancetab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
124.3 Lobo Contract ApS skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Lobo Contract ApS ikke er herre over.

 

 

Lovvalg og værneting
13.1 Aftalen er underkastet Dansk Ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i den retskreds, hvor Lobo Contract ApS har sit forretningssted.
13.2 Lobo Contract ApS har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, der gælder i Danmark.

©Lobo International Furniture - Restaurantmøbler

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag eksklusive tilbud og nyheder før alle andre.

Din e-mail adresse bliver ikke videregivet til 3. mand.

tilmelding nyhedsbrev

Kontakt os

Lobo Contract ApS

A Elsenbakken 29 
3600 Frederikssund

T+45 47 31 46 00

CVR.NR.: 34626650

 

Gazelle 2017 rgb hvid baggrund